תקנון תיקנתי

תקנון תיקנתי

 1. בגלישתו ו/או בשימושו באתר tikanti.co.il (ה"אתר") מביע כל העושה כן ו/או מי מטעמו (ה"משתמש") את הסכמתו לתקנון אתר זה; הסכמה זו הינה בלתי-ניתנת לביטול.
 2. כל הזכויות בכל תכני האתר, לרבות הצילומים, העיצובים, הטקסטים, העמודים ועימודם, סימני המסחר, וכיוצא באלה ("תכנים") שייכות באופן בלעדי לאתר, או לצדדים שלישיים, לפי המקרה. המשתמש לא ייצור מחדש, ישכפל, יעתיק ו/או ימכור מה מתוכן האתר בלא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב.
 3. א. האתר אינו אחראי לשימוש שייעשה באתר על-ידי המשתמש. המשתמש לבדו יישא באופן בלעדי בכל אחריות כאמור, לרבות אחריות לכל נזק העלול להיגרם בעקבות כל שימוש כאמור, לרבות בגין הפרת כל חוק ו/או כל הוראה מהוראות תקנון זה. ברור למשתמש כי שום מערכת לאבטחת מידע אינה חסינה לחלוטין, וכי צדדים שלישיים עלולים לעשות שימוש לרעה באתר. המשתמש מקבל כי האתר לא יישא בכל אחריות לכל שימוש כאמור, לרבות לכל נזק בגינו.
  ב. לאתר אין כל שליטה על אתרי האינטרנט של צדדים שלישיים, ואינו מנטר את הנעשה בהם. האתר אינו נושא באחריות לכל אתר שלישי אליו מופיע קישור באתר, לרבות אחריות לתוכנו של כל אתר שכזה בכל עת – לחוקיותו, נכונותו, עדכניותו וכיוצא באלה של כל תוכן כאמור – ו/או לכל נזק בגינו. לעניין זה, "תוכן" – לרבות קבצי מחשב.
  ג. לעניין סעיף זה, "נזק" – לרבות כל עלות והוצאה העלולים להיגרם לכל גורם שהוא ו/או שיפוי כל גורם שהוא בגין כל טענה, דרישה ותביעה מטעם כל גורם אחר.
 4. המידע המופיע באתר, לרבות המידע לגבי שירותיו, נתון לשינוייים מעת לעת, בלא מתן כל הודעה מראש למשתמש, ובכל מקרה אינו מחייב. המשתמש מקבל כי מחובתו לוודא את נכונותו של כל מידע כאמור בטרם יפעל בהתאם לו, לרבות בטרם יבחר לבוא בכל התקשרות בכל צורה שהיא. למען הסר ספק, כל המידע המופיע באתר ו/או כל חלק ממנו אינו מהווה כל הזמנה, מצג, הצהרה או התחייבות לעניין כל התקשרות כזו או אחרת עם המשתמש ו/או עם כל צד שלישי.
 5. בעת ביצוע כל תשלום באתר יידרש המשתמש להזין פרטים מסויימים, כמפורט במקום הרלוונטי (ה"פרט(ים)"). למען הסר ספק, המשתמש אינו מחוייב על-פי חוק לספק פרטים כלשהם; ואולם, הזנת הפרטים הינה תנאי לביצוע התשלום והזמנת השירותים.
 6. לא ייעשה כל שימוש בפרטים או כל חלק מהם, ולא יימסרו לכל צד שלישי, למעט לשם השלמת תשלום המשתמש; על-פי צו בית-משפט; במקרה של כל מחלוקת או סכסוך בין האתר לבין המשתמש; לשם הפקת מידע סטטיסטי כמפורט להלן; ו/או מקום בו הדבר נעשה בקשר לביצוע עבירה פלילית.
 7. האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים לשם הפקת מידע סטטיסטי לגבי משתמשי האתר, ובלבד שלא יכלול מידע זה כל שם, מספר זיהוי, כתובת או פרטי אמצעי תשלום ספיציפיים. האתר יהיה רשאי להעביר מידע סטטיסטי כאמור לידי צדדים שלישיים על-פי שיקול דעתו.
 8. למשתמש ידוע כי הזנת מידע שגוי עלולה להוות עבירה פלילית ו/או עילה לתביעה אזרחית, והוא מתחייב לשפות ולפצות כל צד שהוא בגין כל נזק אשר ייגרמו לו ו/או עלות הכרוכה בו, לרבות הוצאות משפט. למותר לציין כי במקרה של הזנת פרטים שגויים האתר יהיה רשאי לבטל כל עיסקה.
 9. מתן פרטיו האישיים של המשתמש באתר לשם יצירת קשר מטעם האתר יהווה הסכמה לעניין סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב 1982, ויאפשר לאתר לשגר דברי פרסומת למשתמש.
 10. בתנאי תקנון זה ייתכנו שינויים מעת לעת, בלא מתן כל הודעה מוקדמת למשתמש. התקנון המפורסם באתר בכל עת יהיה התקנון המחייב; ואולם, על עיסקאות המבוצעות באמצעות האתר תחולנה הוראות התקנון למועד ביצוע העיסקה. יהיה זה אך ורק באחריותו של המשתמש להתעדכן בכל עת בנוסח התקנון העדכני.

רכישות, ביטולים והחזרות

 1. ההוראות שלהלן תחולנה בנוסף להוראות תקנון האתר. כאמור בתקנון, הוראות שני המסמכים תחייבנה את המתמש במלואן.
 2. כל ההצעות באתר הינן עד גמר המלאי בלבד.
 3. על כל רכישה אשר תבוצע באמצעות האתר ("רכישה") תחולנה הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן").
 4. בהתאם להוראות סעיף 14ג(ג)(1) לחוק הגנת הצרכן, הרוכש מוצר באמצעות האתר יהיה רשאי לבטל הרכישה עד ארבעה-עשר יום מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המפרט את פרטיו, תנאים החלים על עיסקת הרכישה וכיוצא באלה, בהתאם להוראות סעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן – לפי המאוחר.
 5. בהתאם להוראות 4ג(א) לחוק הגנת הצרכן, החזרת מוצר שלא עקב פגם לא תהיה אפשרית בשום מקרה.
 6. רק עם אישור כל תשלום באתר על-ידי חברת האשראי המתאימה תושלם הרכישה הרלוונטית; בפני המשתמש תוצג הודעה על כך. בהיעדר הודעה שכזו, על המשמש ליצור קשר עם האתר לשם בירור העניין.
 7. עם זאת, למען הסר ספק, הרישום במחשבי האתר לגבי אישור או דחיית התשלום על-ידי חברת האשראי לבדו יהווה ראה לכאורה לתוכנו; החיווי למשתמש בעניין אינו מחייב.
 8. האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות כלשהי לאי-הספקת ו/או כל עיכוב בהספקת כל מוצר אשר יירכש באמצעות האתר ("מוצר") מקום בו אלה נובעים מכח עליון או התערבות צד שלישי; וכן לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד. האתר ו/או מי מטעמו יישאו באחריות, אם בכלל, אך ורק עד גובה מחיר הרכישה הרלוונטית.
 9. ברור למשתמש כי הוראות רשות הדואר תחולנה כל על רכישה. מקום בו קיים קושי כלשהו בגישה לכתובת למשלוח אשר ניתנה על-ידי המשתמש, מסיבות בטחוניות או אחרות, יתואם עם המשתמש מקום חלופי למשלוח, בסמוך ככל הניתן לכתובת הנ"ל.
 10. אם יחול מיסוי מכל סוג שהוא על טובין לרבות מס קנייה ומכס המיסוי יחול על הקונה.
 11. לאחר ביצוע התשלום ישלח אל הלקוח אימייל לכתובת אותה הזין בתהליך התשלום אשר בו יצורפו קבלה על הקנייה.

ביטול עיסקה

 1. לקוח רשאי לבטל עסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר. על הלקוח להחזיר את המוצר באריזתו המקורית על כל אביזריו ותוכנו, בשלמותו וללא נזק. במקרה ותנאים אלו לא ימולאו לא תאושר ביטול עסקה והלקוח יחויב בעלויות הטיפול והשילוח.
 2. על כל ביטול עיסקה יחולו על הלקוח דמי טיפול בסך של 5% מסכום העסקה ושלא יעלה על סכום של 100 ש״ח.
 3. במקרה של ביטול עיסקה עלויות השילוח יחולו על הלקוח.
 4. על הלקוח לבדוק את המוצר בעת קבלתו ולדווח לתיקנתי על כל תקלה שהיא באופן מיידי.
 5. ביטול עסקה ו/או החזרת מוצר יתבצע באמצעות התקשרות עם אתר תיקנתי וקבלת אישור להחזרת המוצר, באם יתקבל בתיקנתי מוצר להחזרה שלא קיבל אישור על ידי תיקנתי המוצר יוחזר ללקוח ויחולו על הלקוח עלויות המשלוח (לפרטי אופן ביצוע ההחזרה ראו בסעיף 3 בנושא "אחריו" למטה).
 6. ביטול עסקה ומימוש אחריות יתבצע אך ורק על ידי הקונה שמופיע על גבי הקבלה, ובהצגתה.
 7. ההחזר הכספי בגין ביטול עסקה יתבצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי של הקונה בלבד.

החלפות

 1.  לכל פניית החזרה/החלפה יש לפתוח פניית החזר סחורה ולקבל אישור עבורה באמצעות עמוד יצירת הקשר באתר בצירוף הפרטים הבאים:
  • מספר ההזמנה.
  • סיבה להחזר.
  • מק"ט המוצר.
 2. על הלקוח לשלוח בחזרה את המוצר לכתובת אותה יקבל מאתר תיקנתי בצירוף מספר מעקב לחבילה. תיקנתי לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן שיתרחש במהלך המשלוח.
 3. מצבים בהם לא יוחלפו מוצרים ו/או יתבצע זיכוי:
  • הלקוח לא קיבל אישור החזרה למוצר על ידי תיקנתי.
  • המוצר הגיע בחזרה לתיקנתי עם פריטים חסרים.
  • המוצר הגיע פגום כתוצאה מרשלנות הלקוח.
 4. לאחר קבלת המוצר לידי תיקנתי בהתאם לתנאים שהוזכרו לעיל, תיקנתי מתחייבים לבצע את ההחזר הכספי בתקופה שלא תעלה על 7 ימי עסקים. במקרה של מימוש אחריות בהחלפה של מוצר תיקנתי מתחייבים לשלוח ללקוח מוצר חדש בתקופה של כ14 ימי עסקים, ייתכנו עיקובים שלא תלויים בנו בעקבות מעבר המוצר בנמלי מדינות שונות.א.במעמד התשלום, על המציע לבחור בין אופציה של איסוף עצמי של המוצר לבין האופציה לקבלו באמצעות משלוח. יובהר:לאחר הגשת ההצעה לא ניתן לשנות את הבחירה.

חשוב! – כל החלקי החילוף שלנו עוברים בדיקה לפני משלוח על הלקוח להבין שבמידה ובחר לבצע תיקון בעצמו, הלקוח לוקח את האחריות על ביצוע התיקון בדרך זה שלא תפגום\תהרוש\תשבור את המוצר או את מכשירו ואין אנו ("תיקנתי") נותנים אחריות על רכישות של חלקי חילוף באתר.
תיקנתי כן נותנים אחריות על תיקונים שמבוצעים על ידם.

איסוף עצמי

במידה והלקוח בחר באופציה של איסוף עצמי, ייצור קשר עם המשרד לתיאום הגעתו לאיסוף המוצר ממחסני החברה.
איסוף עצמי יתאפשר רק ללקוח אשר ביצע את העסקה ולאחר הצגת תז. מספר הזמנה והוכחה לתשלום.

תנאי השימוש, השימוש וכל הפעולות באמצעות האתר נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל וכפופים לדין הישראלי בלבד. לבית המשפט המוסמך בחיפה סמכות משפטית מקומית ייחודית בלעדית , בכל עניין ומחלוקת הנוגעים לתנאי השימוש, לשימוש או לכל עילה שמקורה בפעולה באמצעות האתר.

בכבוד רב,
צוות תיקנתי.

החנות הוירטואלית סגורה כעת סגור